فرم انتقادات و پیشنهادات

فرم انتقادات و پیشنهادات

لوپز با سرمایه گذاری روی نیرو انسانی با طراحی فرم انتقادات و پیشنهادات برای انتقال صدای مشتری و نمایندگی ها به سطوح مختلف سازمان پدید آورده است.